pl fr

Usługi

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w szczególności w zakresie:

prawa cywilnego

 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie konsultacji prawnych w sprawach z zakresu prawa cywilnego i procedury cywilnej;

 • przygotowywanie projektów umów;

 • przeprowadzanie analizy dokumentów mających znaczenie dla sytuacji prawnej nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości;

prawa administracyjnego

 • sporządzanie opinii prawnych oraz udzielanie konsultacji prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego
  w administracji;

 • reprezentowanie przed organami administracji państwowej i samorządowej;

 • uzyskanie decyzji administracyjnych, sporządzanie odwołań i skarg od decyzji oraz reprezentowanie przed sądami administracyjnymi;

prawa gospodarczego

 • doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej;

 • sporządzanie projektów aktów założycielskich, statutów spółek, fundacji i stowarzyszeń;

 • obsługa organów podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywanie projektów uchwał tych organów;

 • przekształcenia podmiotów gospodarczych;

prawa zamówień publicznych

 • przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 • reprezentowanie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym.